SPRAWDZIAN 2010


Jest powszechny i obowizkowy. Przystpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukoczenia szkoy
Jest opracowywany w oparciu o Podstaw programow ksztacenia oglnego i standardy wymaga egzaminacyjnych. Szczegowy opis wymaga, kryteriw oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykady zada znale mona w informatorze o sprawdzianie. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdza umiejtnoci w zakresie:
            czytania
            pisania
            rozumowania
            korzystania z informacji
            wykorzystywania wiedzy w praktyce
Prace uczniw ocenia zesp egzaminatorw wpisanych do ewidencji egzaminatorw. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
Podstaw prawn sprawdzianu jest Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania egzaminw i sprawdzianw w szkoach publicznych (z pniejszymi zmianami).

Termin sprawdzianu: 8. kwietnia 2010 r.


Powinnoci ucznia:
       Ucze przynosi ze sob legitymacj szkoln oraz przybory do pisania i rysowania : piro lub dugopis z czarnym tuszem (atramentem), owek przeznaczony wycznie do rysowania, gumk, linijk, ekierk, cyrkiel i ktomierz. Nie wolno wnosi na sal telefonw komrkowych.
       08 kwietnia 2008 r. ucze zgasza si w szkole o godz. 8.30
   -Sprawdza swoje dane na licie uczniw wywieszonej przed sal, zgasza nauczycielom, gdy w danych s bdy
  -Po odczytaniu nazwiska z listy uczniw, zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez naklejon na stoliku kartk ze swoim imieniem, nazwiskiem, kodem i dat urodzenia
   -Gdy jest to podane w instrukcji, ucze powinien zapisa w wyznaczonych miejscach na stronie tytuowej arkusza i na karcie odpowiedzi swj trzyznakowy kod i omiocyfrow dat urodzenia. W przypadku popenienia bdu w kodowaniu naley przekreli bdny zapis i obok napisa prawidowe dane.
  -Naley rwnie zamalowa na karcie odpowiedzi te kwadraciki, ktre nale do wybranych przez ucznia odpowiedzi w zadaniach zamknitych.
   -W czasie trwania sprawdzianu kady ucze ma obowizek pracowa samodzielnie, nie moe przeszkadza innym w pracy. W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia, uniewania jego prac i nakazuje mu opuszczenie sali. Przerwanie sprawdzianu jest rwnoznaczne z nieprzystpieniem do sprawdzianu w danym terminie
   -Ucze powinien pracowa spokojnie, wybiera z namysem odpowiedzi na zadania zamknite, uwanie i czytelnie wpisywa odpowiedzi na zadania otwarte, unika lekkomylnych wpisw, nieprzemylanych poprawek.
  -Na zakoczenie swojej pracy ucze powinien sprawdzi, czy wpisa na stronie tytuowej arkusza i karcie odpowiedzi swj kod i dat urodzenia, zgosi przez podniesienie rki zakoczenie pracy przed wyznaczonym czasem (przewodniczcy pozwoli mu na opuszczenie sali), opuci sal cicho i spokojnie.

Ucze nie moe:
       -Spni si na sprawdzian
       -Wnosi na sal adnych urzdze telekomunikacyjnych
       -Wnosi siatek i toreb z rzeczami osobistymi
       -Dokonywa wpisw na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja tego nie przewiduje
       -Opuszcza sali egzaminacyjnej podczas sprawdzianu
       -Opuszcza wyznaczonego mu miejsca do czasu ukoczenia pracy
       -Porozumiewa si z innymi zdajcymi
       -Wypowiada (nawet szeptem) uwag czy komentarzy
       -Zadawa pyta dotyczcych zada egzaminacyjnych.

Informacje dla rodzicw:
       -Pisemne zastrzeenia w sprawie naruszenia przepisw dotyczcych przeprowadzenia sprawdzianu rozpatruje dyrektor OKE (zastrzeenia te trzeba zgosi najpniej w dwa dni od daty sprawdzianu
       -Prace uczniw danej szkoy bd starannie ocenione przez zesp egzaminatorw z innych szk. Nauczyciele ci zostali przeszkoleni przez Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Poznaniu. Wszyscy egzaminatorzy oceniajcy prace uczniw bd stosowa jednolite w caej Polsce kryteria oceniania. Wynik sprawdzianu ustali OKE na podstawie liczby punktw przyznanych przez egzaminatorw
       -Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zostanie on przekazany do szkoy najpniej na 7 dni przed zakoczeniem zaj. Szczegow informacj o wyniku sprawdzianu wraz z komentarzem mona bdzie uzyska take za pomoc internetowego systemu (www.oke.poznan.pl)
       -Wystawione przez OKE zawiadczenie o wyniku sprawdzianu ucze odbiera w szkole.

Rady przed sprawdzianem
       Duo czytaj - oprcz wiedzy nabdziesz sprawnoci gramatycznej i ortograficznej.
       Powicz wykonywanie dziaa pisemnych.
       Wykonuj wicej zada zwizanych z obliczeniami procentowymi.
      wicz krtkie formy wypowiedzi.
      wicz umiejtno swobodnego wypowiadania wasnych sdw, opinii na rne tematy.
       Zawsze prbuj rozwiza zadanie nawet, jeli wydaje si trudne.

Rady podczas sprawdzianu
       Czytaj uwanie polecenia.
       Dbaj o staranno i estetyk zapisu.
       Czytaj uwanie, do koca i ze zrozumieniem.
       Odpowiadaj dokadnie na pytania.
       Pisz zdania pojedyncze rozwinite zamiast zoonych.
       Dbaj o staranno zapisu dziaa matematycznych.
       Dziaania matematyczne przelicz dwa razy.
       Zapisuj kade dziaanie - kady punkt moe si przyda.
       Nie powtarzaj wyrazw w bliskim ssiedztwie.
       Liczy si jako a nie ilo napisanego tekstu.
       Sprawd poprawno wyniku z warunkami zadania.

A przede wszystkim nie bj si sprawdzianu!

PROCEDURY