Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk├│w
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogo─Żnie

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks post─Öpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporz┬▒dzenie Rady Ministr├│w z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk├│w (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosk├│w

 1. W szkole wnosz┬▒cy skargi i wnioski przyjmowani s┬▒ przez:
  • dyrektora,
  • zast─Öpc├│w dyrektora.
 2. Dyrektor szkoły lub zastępcy przyjmuj± skargi i wnioski:
  • Dyrektor - w poniedzia┼éki od godz. 8.00 do 15.00 i ka┼╝dego dnia podczas obecno┬Âci;
  • Zast─Öpcy - podczas nieobecno┬Âci dyrektora.
 3. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na szkolnej stronie internetowej (www.sp3.rogozno.pl) umieszczona jest informacja dotycz±ca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.
 4. Skargi i wnioski mog± być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomoc± dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 5. Pracownik szko┼éy, kt├│ry otrzyma┼é skarg─Ö dotycz┬▒c┬▒ jego dzia┼éalno┬Âci, obowi┬▒zany jest przekaza─ç j┬▒ niezw┼éocznie dyrektorowi.
 6. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi zał±cznik nr 1 do niniejszej procedury.
 7. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosk├│w.
 8. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegaj± rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 9. Do rejestru wpisuje si─Ö tak┼╝e skargi i wnioski, kt├│re nie zawieraj┬▒ imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnosz┬▒cego - anonimy.
 10. Rejestr skarg uwzgl─Ödnia nast─Öpuj┬▒ce rubryki:
  • liczba porz┬▒dkowa,
  • data wp┼éywu skargi/wniosku,
  • data rejestrowania skargi/wniosku,
  • adres osoby lub instytucji wnosz┬▒cej skarg─Ö/wniosek,
  • informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  • termin za┼éatwienia skargi/wniosku,
  • imi─Ö i nazwisko osoby odpowiedzialnej za za┼éatwienie skargi/wniosku,
  • data za┼éatwienia,
  • kr├│tka informacja o sposobie za┼éatwienia sprawy.
 11. Do rejestru nie wpisuje si─Ö pism skierowanych do wiadomo┬Âci szko┼éy.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosk├│w

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Ka┼╝da sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosk├│w.
 3. Je┬Âli z tre┬Âci skargi lub wniosku nie mo┼╝na ustali─ç ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnosz┬▒cego o wyja┬Ânienia lub uzupe┼énienia, z pouczeniem, ┼╝e nie usuni─Öcie brak├│w spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.
 4. Skargi/wnioski, kt├│re nie nale┼╝┬▒ do kompetencji szko┼éy, nale┼╝y zarejestrowa─ç, a┬ánast─Öpnie pismem przewodnim przes┼éa─ç zgodnie z w┼éa┬Âciwo┬Âci┬▒, zawiadamiaj┬▒c o┬átym r├│wnocze┬Ânie wnosz┬▒cego albo zwr├│ci─ç mu spraw─Ö wskazuj┬▒c w┼éa┬Âciwy organ, kopi─Ö pisma zostawi─ç w dokumentacji szko┼éy.
 5. Skargi/wnioski, kt├│re dotycz┬▒ kilku spraw podlegaj┬▒cych rozpatrzeniu przez r├│┼╝ne organy, nale┼╝y zarejestrowa─ç, nast─Öpnie pismem przewodnim przes┼éa─ç odpisy w┼éa┬Âciwym organom, zawiadamiaj┬▒c o tym r├│wnocze┬Ânie wnosz┬▒cego, a kopie zostawi─ç w dokumentacji szko┼éy.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaj┬▒ bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosk├│w

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera zał±cznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Z wyja┬Ânienia skargi/wniosku sporz┬▒dza si─Ö nast─Öpuj┬▒c┬▒ dokumentacj─Ö:
  • orygina┼é skargi/wniosku,
  • notatk─Ö s┼éu┼╝bow┬▒ informuj┬▒c┬▒ o sposobie za┼éatwienia skargi/wniosku i┬áwynikach post─Öpowania wyja┬Âniaj┬▒cego,
  • materia┼éy pomocnicze zebrane w trakcie wyja┬Âniania skargi/wniosku,
  • odpowied─Ż do wnosz┬▒cego, w kt├│rej zosta┼é powiadomiony o sposobie rozstrzygni─Öcia sprawy wraz z urz─Ödowo potwierdzonym jej wys┼éaniem,
  • inne pisma, je┬Âli sprawa tego wymaga.
 4. Odpowied─Ż do wnosz┬▒cego winna zawiera─ç:
  • oznaczenie organu, od kt├│rego pochodzi,
  • wyczerpuj┬▒c┬▒ informacj─Ö o sposobie za┼éatwienia sprawy z odniesieniem si─Ö do┬áwszystkich zarzut├│w/wniosk├│w zawartych w skardze/wniosku,
  • faktyczne i prawne uzasadnienie, je┼╝eli skarga/wniosek zosta┼éa za┼éatwiona odmownie,
  • imi─Ö i nazwisko osoby rozpatruj┬▒cej skarg─Ö.
 5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
 6. Skarga dotycz┬▒ca okre┬Âlonej osoby nie mo┼╝e by─ç przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec kt├│rej pozostaje ona w stosunku nadrz─Ödno┬Âci s┼éu┼╝bowej.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosk├│w

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skarg─Ö/wniosek rozpatruje si─Ö:
  • do czternastu dni, gdy skarg─Ö wnosi pose┼é na Sejm, senator lub radny,
  • do miesi┬▒ca, gdy wszczyna si─Ö post─Öpowanie wyja┬Âniaj┬▒ce,
  • do dw├│ch miesi─Öcy, gdy skarga/wniosek jest szczeg├│lnie skomplikowana,
 3. Do siedmiu dni nale┼╝y:
  • przes┼éa─ç skarg─Ö/wniosek do w┼éa┬Âciwego organu z powiadomieniem wnosz┬▒cego lub zwr├│ci─ç j┬▒ wnosz┬▒cemu ze wskazaniem w┼éa┬Âciwego organu, je┼╝eli skarga/wniosek zosta┼éa skierowana do niew┼éa┬Âciwego organu,
  • przes┼éa─ç skarg─Ö/wniosek do wnosz┬▒cego z odpowiednim wyja┬Ânieniem, je┼╝eli trudno jest ustali─ç w┼éa┬Âciwy organ lub gdy w┼éa┬Âciwy jest organ wymiaru sprawiedliwo┬Âci,
  • przes┼éa─ç odpisy skargi/wniosku do w┼éa┬Âciwych organ├│w z powiadomieniem wnosz┬▒cego, je┼╝eli sprawy w nich poruszane dotycz┬▒ r├│┼╝nych organ├│w,
  • przes┼éa─ç informacj─Ö do wnosz┬▒cego o przesuni─Öciu terminu za┼éatwienia skargi/wniosku z podaniem powod├│w tego przesuni─Öcia,
  • zwr├│ci─ç si─Ö z pro┬Âb┬▒ do osoby wnosz┬▒cej o przes┼éanie dodatkowych informacji dotycz┬▒cych skargi/wniosku,
  • udzieli─ç odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w kt├│rej brak jest wskazania nowych okoliczno┬Âci sprawy.

Procedura wchodzi w ┼╝ycie z dniem 30. 11. 2004 r.

Zał±cznik nr 1 - Protokół przyjęcia skargi ustnej
Za┼é┬▒cznik nr 2 - Notatka s┼éu┼╝bowa post─Öpowania wyja┬Âniaj┬▒cego