Regulamin wycieczek i imprez turystyczno - krajoznawczych obowiązujący
w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

Regulamin został opracowany w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.
 • Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
 1. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu w szczególności:
  • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego ,tradycji, zabytków kultury i historii,
  • poznawanie kultury i języka innych państw,
  • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego gospodarczego i kulturalnego,
  • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
  • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
  • podnoszenie sprawności fizycznej i upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
  • poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
  • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

 2. Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:
  • wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania, w ramach danego przedmiotu,
  • wycieczki krajoznawczo - turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
  • imprezy krajoznawczo - turystyczne takie jak biwaki, rajdy, zloty, turnieje,
  • imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły ekologiczne.

 3. W szkole mogą być organizowane wycieczki zagraniczne w formach, o których mowa w pkt 2 a - c.

 4. Przy organizacji i ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność uczniów, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.

 5. Niezależnie od kryteriów określonych w pkt. 4 maksymalna ilość uczniów będących pod opieką jednego nauczyciela wynosi dla:
  • wycieczek przedmiotowych poza terenem szkoły w obrębie tej samej miejscowości - 30 uczniów,
  • wycieczek rowerowych - 10 uczniów,
  • rajdów, zlotów, biwaków, zielonych szkół - 15 uczniów,
  • wycieczek autokarowych poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły - 15 uczniów,
  • wycieczek w Tatry - 10 uczniów,
  • wyjazdów na basen kąpielowy:
   - dla klas I-III - 10 uczniów,
   - dla klas IV-VI - 15 uczniów,
  • przejazdów kolejowych - 9 uczniów.

 6. Dla uczniów klas I-III organizuje się imprezy i wycieczki jednodniowe piesze lub autokarowe w granicach województwa.

 7. Uczestnikami wycieczki rowerowej mogą być wyłącznie uczniowie posiadający ważną kartę rowerową.

 8. Udział uczniów w wycieczkach, imprezach turystyczno -krajoznawczych i sportowych z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych wymaga pisemnej zgody ich rodziców (prawnych opiekunów).

 9. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się uczestników i ich rodziców o podjętych ustaleniach, a w szczególności o: celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.

 10. Regulamin wycieczki lub imprezy powinien uwzględniać:
  • sposób przygotowania się uczestników (ubiór, ekwipunek, prowiant, itp.),
  • czas i miejsce zbiórki, orientacyjna godzina powrotu,
  • informację skierowaną do rodziców - dotyczącą konieczności poinformowania o stanie zdrowia dziecka, ewentualnych wskazań lekarskich, konieczności stosowania leków, itp.,
  • specyfikę środowiska, w którym odbędzie się wycieczka i związane z nią zasady zachowania się uczestników,
  • sposób postępowania w przypadku oddalenia się od grupy,
  • zasady bezpieczeństwa związane ze specyfiką wycieczki lub imprezy i postępowania w razie wypadku,
   - w przypadku wycieczek na basen:
  • szczegółowe zasady bezpiecznego korzystania z pływalni,
   - w przypadku wycieczek pieszych i rowerowych:
  • zasady poruszania się po drogach,
   - przy organizowaniu wycieczek na terenie parków narodowych i rezerwatów:
  • zasady zachowania się w miejscach objętych ochroną przyrodniczą,
   - podczas podróży pociągiem:
  • szczegółowe zasady organizacji przejazdów.

 11. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą wraz z regulaminem i listą uczestników zatwierdza dyrektor szkoły (wzór karty wycieczki stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

 12. Zgodę na zorganizowanie wycieczki zagranicznej wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
  Zawiadomienie zawiera w szczególności:
  • nazwę kraju,
  • czas pobytu,
  • program pobytu,
  • imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,
  • listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

 13. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być wyznaczona przez dyrektora szkoły osoba spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, a także inna osoba pełnoletnia, która:
  • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
  • jest instruktorem harcerskim,
  • posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

 14. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
  • opracowanie programu, harmonogramu i regulaminu wycieczki lub imprezy,
  • wypełnienie karty wycieczki i sporządzenie listy uczestników zawierającej:
   - imię i nazwisko uczestnika,
   - adres zamieszkania,
   - numer telefonu rodziców (opiekunów),
   - datę urodzenia (przy wycieczkach kilkudniowych),
   - numer paszportu i numer PESEL (przy wycieczkach zagranicznych),
   - dane kierownika i opiekunów wycieczki (zapisane pod listą uczestników).
   Kartę wycieczki i listę uczestników należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, opatrzyć pieczątką szkoły i wraz z regulaminem przedłożyć do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem wycieczki.
   Jeden egzemplarz pozostaje w szkole w dokumentacji wycieczek, a drugi powinien posiadać kierownik wycieczki.
  • podanie do wiadomości dyrektora szkoły i rodziców adresu i nr telefonu miejsca noclegowego (przy wycieczkach wielodniowych),
  • zapoznanie uczestników z programem i regulaminem wycieczki,
  • zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie,
  • przygotowanie odpowiednio wyposażonej apteczki pierwszej pomocy,
  • nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w ekwipunek i ewentualny sprzęt,
  • zorganizowanie transportu wyżywienia i noclegów dla uczestników z uwzględnieniem (o ile to możliwe) istniejącej bazy szkolnych schronisk młodzieżowych,
  • określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
  • dokonanie podziału zadań wśród uczestników,
  • dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
  • dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.
   Rozliczenia finansowego przed dyrektorem szkoły należy dokonać najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu wycieczki.

 15. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, inna pełnoletnia osoba.

 16. Opiekun w szczególności:
  • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,
  • współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
  • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
  • nadzoruje wykonanie zadań przydzielonych uczniom,
  • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 17. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.

 18. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy winni są:
  • sprawdzać stan liczbowy jej uczestników - przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego,
  • zapewnić bezpieczeństwo i ciągłą opiekę uczestnikom wycieczki zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad poruszania się:
   - w ruchu ulicznym (przechodzić przez jezdnię w miejscach oznaczonych, zabezpieczać przejścia),
   - w kolumnach pieszych (chodnikiem, poboczem, prawą stroną jezdni - dwójkami),
   - w kolumnach rowerowych (max.15 rowerów, pojedynczo),
   i zachowanie ostrożności:
   - przy wychodzeniu z autokaru (pierwszy wychodzi opiekun zwracając uwagę, aby uczniowie nie wychodzili na jezdnię zza autokaru)
   - przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu (szczegółowe zasady organizacji przejazdów stanowią załącznik do regulaminu).

 19. Kierownik wycieczki zobowiązany jest przechowywać wszelką dokumentację związaną z wycieczką (karta wycieczki, lista uczestników, regulamin, rozliczenie finansowe oraz zgody rodziców) przez okres 3 lat.

 20. Wycieczki piesze na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m nad poziomem morza mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.

 21. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi, a także urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach jeziorach i innych zbiornikach wodnych.

 22. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (należy je dodatkowo wykupić).

 23. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierownika i opiekunów wycieczek i imprez finansowana jest z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie z wyjątkiem wycieczek organizowanych przez Samorząd Uczniowski (finanse pochodzą wówczas ze środków samorządu).

 24. Nauczyciele wychowania fizycznego będący opiekunami uczniów podczas imprez i zawodów sportowych podlegają regulaminom opracowanym przez organizatora tych imprez i zawodów, zobowiązani są jednak również do przestrzegania niniejszego regulaminu, szczególnie w kwestiach dotyczących obowiązków kierownika i opiekuna wycieczki oraz sprawowania opieki nad uczniami.

 25. Każdy nauczyciel organizujący wycieczkę poza teren szkoły w czasie zajęć lekcyjnych lub po lekcjach w obrębie naszego miasta zobowiązany jest zgłosić ją dyrektorowi szkoły i wpisać w "zeszyt wyjść" znajdujący się w sekretariacie szkoły.

 26. W czasie trwania wycieczki, szczególnie wycieczki wielodniowej kierownik wycieczki winien kontaktować się telefonicznie z dyrektorem szkoły informując o przebiegu wycieczki i ewentualnych nieprzewidzianych sytuacjach.

 27. W razie wypadku podczas wycieczki lub imprezy kierownik i opiekunowie zobowiązani są niezwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w miarę możliwości udzielić pierwszej pomocy i sprowadzić fachową pomoc, a następnie zawiadomić dyrektora szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego.

 28. Wycieczki i imprezy krajoznawczo-turystyczne organizuje się w szkole od września do końca maja. W czerwcu mogą być organizowane tylko jednodniowe wycieczki piesze lub rowerowe w najbliższą okolicę.

 29. Przy tworzeniu listy uczestników kierownik i opiekunowie wycieczki wpisują na nią przede wszystkim swoich wychowanków, uczestnictwo uczniów z innych klas winno być uzgodnione z wychowawcami tych klas.
Regulamin wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 21.10.2003 r.
Regulamin opracowała wicedyrektor szkoły mgr inż. Izabela Konewka.