Regulamin pracy w Szkole Podstawowej nr 3 w Rogoźnie

Na podstawie art. 104 2 /1/ ustawy z dnia 26czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. nr 24, poz.141 z późniejszymi zmianami) ustalam co następujące:

I. Przepisy wstępne

§ 1

Regulamin ustala organizację i porządek w procesie pracy związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2

Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy podlega zaznajomieniu z regulaminem; oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, zaopatrzone w podpis pracownika i datę, zostanie dołączone do akt osobowych.

§ 4

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

II. Obowiązki pracowników

§ 5

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest:
 1. rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
 2. stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
 3. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 4. przestrzegać regulamin pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
 5. przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy przeciwpożarowe,
 6. podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy,
 7. dbać o dobro zakładu pracy i jego mienie,
 8. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach (Regulamin Rady Pedagogicznej),
 9. przestrzegać w zakładzie zasady współżycia społecznego
 10. dbać o czystość i porządek wokół swego stanowiska pracy,
 11. należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia urządzenia i pomieszczenia pracy.

§ 6

 1. Wstęp i przebywanie pracownika na terenie zakładu pracy w stanie po zużyciu alkoholu jest zabronione.
 2. Na teren zakładu nie wolno wnosić alkoholu.

§ 7

Zabrania się pracownikom opuszczania stanowiska pracy w czasie pracy, bez zgody przełożonego.

§ 8

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.

§ 9

Wprowadza się zakaz palenie tytoniu na terenie szkoły.

III. Czas pracy

§ 10

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany przez każdego pracownika na wykonywanie obowiązków służbowych.

§ 11

 1. Czas pracy ustala się wg. następujących norm:
  • pracownicy administracji i obsługi z rozliczeniem miesięcznym - 40 h tygodniowo,
  • nauczyciele - 40 h tygodniowo,
  • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole odbywają się w ciągu 5 - ciu dni.
 2. Harmonogram pracy ustala się z uwzględnieniem:
  • dla pracowników administracji i obsługi - planu urlopów,
  • dla nauczycieli wg. planu lekcji z uwzględnieniem prac nauczyciela w domu i w szkole poza lekcjami,
  • czas pracy pracowników niepełnozatrudnionych ustala się proporcjonalnie,
  • harmonogram ustala się na okres roku szkolnego.
 3. Ustala się następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
  • administracja i obsługa: 7.00 - 15.00 z uwzględnieniem dodatkowego harmonogramu wewnętrznego (pracownicy obsługi),
  • nauczyciele - indywidualnie (wg planu lekcji).

§ 12

Za ewentualną pracę w dni ustawowo wolne od pracy pracodawca rozlicza się z pracownikiem wg zasad określonych w Karcie Pracy lub w Karcie Nauczyciela.

§ 13

Każdy pracownik powinien stawiać się do pracy w takim czasie, by w godzinach rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

§ 14

Przebywanie pracowników na terenie szkoły poza godzinami pracy, może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą przełożonego.

§ 15

 1. Klucze do szkoły posiadają następujący pracownicy:
  • woźny szkoły,
  • dyrektor i wicedyrektorzy,
  • kucharka i intendentka,
  • sprzątaczki.
 2. Klucze od sali gimnastycznej posiadają:
  • woźny szkoły,
  • nauczyciel wychowania fizycznego,
  • sprzątaczka.

§ 16

Pracownicy administracji i obsługi przyjście do pracy potwierdzają wpisem w karcie czasu pracy, którą prowadzi sekretarka szkoły.

§ 17

Nieobecność pracownika w pracy powinna być odnotowana z zaznaczeniem czy jest to obecność usprawiedliwiona czy nie. W czasie nieobecności pracownika jego bezpośredni przełożony decyduje, komu praca ma być zastępczo przydzielona.

IV. Obowiązki pracodawcy

§ 18

Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 1. zapewnić pracownikowi przydział pracy zgody z treścią zawartej umowy o pracę,
 2. zaznajomić pracownika podejmującego pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z jego podstawowymi uprawnieniami,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 4. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 6. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zaspokajać w miarę posiadanych środków, bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.
 8. wydawać pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy.


V. Urlop i zwolnienia od pracy

§ 19

Administracja i obsługa:
 1. Urlopy pracowników administracji i obsługi udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów winien być ustalony do końca marca każdego roku,
 2. Pracodawca jest zobowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
 3. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu zgody pracodawcy
 4. Zaległy urlop z poprzedniego roku winien być wykorzystany do końca marca następnego roku
 5. Za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie wg. zasad określonych odrębnymi przepisami.

§ 20

Nauczycielom udziela się urlopu wypoczynkowego i innego wg. zasad określonych Kartą Nauczyciela.

§ 21

Na zasadach określonych odrębnymi przepisami można pracownikowi, na jego prośbę, udzielić urlopu bezpłatnego.

§ 22

W trybie i na zasadach określonych stosownymi przepisami pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy:
 1. w celu wykonywania zadań lub czynności:
  • ławnika w sądzie,
  • członka komisji pojednawczej,
  • obowiązku świadczeń osobistych w celu:
   - wykonywania powszechnego obowiązku obrony,
   - stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego sądu, prokuratury, policji, komisji pojednawczej, sądu pracy, Najwyższej Izby Kontroli w związku z prowadzonym postępowaniem kontrolnym,
   - przeprowadzenia badań przewianych przepisami w sprawie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy albo badań stanu zdrowia na określonych stanowiskach pracy, jeżeli nie jest możliwe przeprowadzenie badań w czasie wolnym od pracy,
   - oddania krwi albo przeprowadzenia zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich,
 2. w celu występowania w charakterze:
  • biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym lub przed kolegium do spraw wykroczeń,
  • strony lub świadka w postępowaniu przed komisją pojednawczą.

§ 23

 1. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny dla załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają w godzinach pracy. Zwolnienia udziela pracodawca, gdy zachodzi nieunikniona potrzeba takiego zwolnienia.
 2. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.
  Czas odpracowania nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

§ 24

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas obejmujący:
 1. 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
 2. 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

  § 25

  Pracownicy (również pracownikowi) wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

  VI. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa

  § 26

  Pracodawca i pracownicy zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

  § 27

  Pracodawca jest obowiązany:
  1. zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
  2. prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  3. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  4. kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie,
  5. wydać pracownikowi przed rozpoczęciem odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  6. wskazać pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania wierzchniego oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

  § 28

  1. Wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem do pracy podlegają szkoleniu wstępnemu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej: podlegają także szkoleniom okresowym.
  2. W pracowniach, sali gimnastycznej, warsztacie, kuchni pracownicy winni bezwzględnie przestrzegać opracowanego regulaminu korzystania z w/w pomieszczeń i znajdujących się tam urządzeń.

  § 29

  1. Pracownikom przydzielane są nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, na zasadach określonych odrębnym zarządzaniem.
  2. W przypadku dopuszczenia do używania własnej odzieży i obuwia roboczego pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej przez pracodawcę.
  3. Pracownikom przydzielane są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych w zakładowej tabeli norm przydziału środków higieny osobistej.
  4. Jeżeli pracodawca zapewnia w zakładzie stałe wyposażenie w środki higieny osobistej (mydło, ręczniki papierowe lub suszarki), jest zwolniony z indywidualnego przydzielania ich pracownikom.

  § 30

  1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym nie zwłocznie przełożonego.
  2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w ust.1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
  3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach o których mowa w ust.1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.


  VII. Ochrona pracy kobiet

  § 31

  Nie wolno zatrudniać kobiet:
  1. Przy pracach związanych z dźwiganiem ciężarów:
   • przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów:
    - "jeśli praca wykonywana jest stale - powyżej 15 kg na osobę,
    - "jeśli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 25 kg na osobę,
  2. przy ręcznym podnoszeniu ciężarów pod górę (pochylenie, schody):
   • jeżeli praca wykonywana jest stale - powyżej 10 kg na osobę,
   • jeżeli praca wykonywana jest dorywczo - powyżej 20 kg na osobę.
  3. Przy pracach, o których mowa w ust.1, kobiecie w ciąży:
   • do 6 miesiąca włącznie wolno dźwigać ciężary do 5 kg oraz przewozić ciężary nie przekraczające połowy ww. norm,
   • po upływie 6 miesiąca ciąży jest zabronione wszelkie podnoszenie, przenoszenie, przesuwanie, przewożenie ciężarów.

  § 32

  Przy ręcznym podnoszeniu ciężarów, jeżeli jest to konieczne, należy stosować sprzęt pomocniczy. Ciężar ładunku wraz ze sprzętem pomocniczym nie może przekraczać norm określonych w 31.ust.1.

  § 33

  1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż 1 dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
  2. Pracownicy zatrudnionej na czas krótszy niż 4 godzinny dziennie przerwy w pracy nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.


  VIII. Wypłata wynagrodzenia

  § 34

  W zakładzie obowiązują stawki wynagrodzenia ustalone na podstawie Karty Nauczyciela z odpowiednimi rozporządzeniami MENiS i Gminnego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli oraz - dla pracowników administracji i obsługi - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

  § 35

  Dla pracowników administracji i obsługi dopuszcza się możliwość premiowania dobrze wykonanej pracy. Szczegółowe zasady premiowania zawarte są w regulaminie premiowania.

  § 36

  Dla nauczycieli stosuje się dodatek motywacyjny. Zasady jego przyznawania określa raz w roku uchwała Rady Pedagogicznej na pierwszym posiedzeniu rocznym.

  § 37

  O wysokości indywidualnego dodatku motywacyjnego decyduje dyrektor szkoły.

  § 38

  Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

  § 39

  1. Wynagrodzenie zasadnicze łączne z dodatkiem stażowym, funkcyjnym, premią jest płatne raz w miesiącu:
   • dla pracowników administracji i obsługi z dołu do dnia 28 każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
   • dla nauczycieli:
    - wynagrodzenie płatne z góry (pensja zasadnicza, dodatek funkcyjny i stażowy, dodatki za j. polski wychowawstwo) - 1 dnia każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu następnym.
    - wynagrodzenie płatne z dołu (za godziny ponadwymiarowe, za trudną pracę, dodatek za specjalizację) - do dnia pierwszego każdego miesiąca, a jeżeli ten dzień jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzednim.
   • Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do wglądu oraz przekazania odcinka listy płac, zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia.

  § 40

  Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (konto osobiste) pracownika.

  § 41

  Z wynagrodzenia podlegają potrąceniu:
  1. zaliczki pieniężne udzielane pracownikom,
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  3. kary pieniężne przewidziane art. 108 Kodeksu Pracy,
  4. inne należności, na potrącenie których pracownik wyraził pisemną zgodę.


  IX. Nagrody i wyróżnienia

  § 42

  1. Dla pracowników administracji i obsługi przewiduje się następujące nagrody:
   • premię miesięczną,
   • nagrody z okazji DEN,
   • tzw. "13" pensję,
   • nagrody jubileuszowe,
   • odznaczenia resortowe.
  2. Dla nauczycieli stosuje się nagrody i wyróżnienia określone w Karcie Nauczyciela.


  X. Dyscyplina pracy

  § 43

  Opuszczenie całości lub części dnia pracy, bez uprzedniego zwolnienia przez pracodawcę, usprawiedliwiają tylko ważne przyczyny, a w szczególności:
  1. wypadek lub choroba powodująca niezdolność do pracy pracownika lub izolacja z powodu choroby zakaźnej,
  2. wypadek lub choroba członka rodziny wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
  3. okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat,
  4. nadzwyczajne wypadki uniemożliwiające terminowe przybycie do pracy,
  5. konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach do 8 godzin od zakończenia podróży, jeżeli warunki odbywania tej podróży uniemożliwiły odpoczynek nocny.

  § 44

  1. O niemożliwości stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej pracownik powinien uprzedzić swego przełożonego.
  2. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie do pracy.
  3. W razie niestawienia się do pracy pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania w pierwszym dniu nieobecności, nie później jednak niż w dniu następnym, osobiście, przez inne osoby lub za pośrednictwem poczty. W tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.
  4. W razie nieobecności w pracy w związku z:
   • niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą pracownika lub jego izolacją spowodowaną chorobą zakaźną
   • chorobą członka rodziny pracownika, wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając przełożonemu zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

  § 45

  Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy do pracodawcy.

  § 46

  1. W stosunku do pracownika, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:
   • spóźnia się do pracy, lub samowolnie opuszcza stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
   • stawia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,
   • spożywa alkohol w czasie pracy,
   • wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od przełożonych wskazówkami,
   • wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do przełożonych i współpracowników,
   • nie przestrzega tajemnicy służbowej,

   podlega karze:
   a) pracownicy administracji i obsługi:
   - upomnienia
   - nagany
   b) nauczyciele:
   - przewidzianej w Karcie Nauczyciela.

  § 47

  1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.
  2. Udzielone pracownikowi kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie roku nienagannej pracy w zakładzie.

  § 48

  1. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.
  2. Kara może być zastosowana tylko po wysłuchaniu pracownika.

  § 49

  1. Kary stosuje dyrektor szkoły i zawiadamia o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.
  2. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika organizacji związkowej
  3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu
  4. Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą i zawiadomienie o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.


  X. Przepisy końcowe

  § 50

  W razie nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

  § 51

  Sprawy nie objęte regulaminem, dotyczące pracy nauczycieli, reguluje Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r ze zmianami - Karta Nauczyciela.

  § 52

  Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2003 r.  Zatwierdzono:
  1. Związki Zawodowe
   • ZNP - Zarząd Oddziału Rogoźno
   • NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty
  2. Rada Pedagogiczna