WYCHOWANIE FIZYCZNEOgólne kryteria oceniania z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z wychowania fizycznego
 1. Sprawdziany umiejętności - ocena poprawności wykonania określonych elementów technicznych gier zespołowych i ćwiczeń gimnastycznych. Pod uwagę brany jest wysiłek jaki uczeń włożył w stosunku do swych możliwości po to, by jego wyniki były jak najlepsze.
 2. Sprawdziany motoryczności - ocenianie wg limitów czasowych uzyskanych w próbach sprawnościowych oraz testach z uwzględnieniem postępów jakie uczeń uczynił w toku nauki.

  - szybkość -
  > biegi na krótkich odcinkach w zmiennym tempie, starty z różnych pozycji (biegi wahadłowe, sztafety z pokonywaniem przeszkód) starty z wysokich i niskich postaw, biegi po różnych trasach 40m, 60m, 300m,600m, 1000m

  - siła -
  > ćwiczenia wzmacniające mięśnie z pokonywaniem ciężaru własnego ciała i przy użyciu przyborów, ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, obręczy barkowej, nóg i obręczy biodrowej, rzuty do celu i na odległość

  - moc-
  > skoki wolne, skoki współćwiczącego, przyrządy, przybory oraz ponad przyborami będącymi w ruchu, skoki wzwyż, w dal sposobem naturalnym. Skoki z wysokości na miękkie podłoże

  - wytrzymałość-
  > zabawy i gry ruchowe, atletyka terenowa, biegi średnie, gry zespołowe, LA (wg załącznika)

  - zwinność i zręczność-
  > ćwiczenia z małymi przyborami (podrzuty, chwyty, odbicia, podbijanie, układanie, toczenie, przesuwanie itp.)w zmiennych sytuacjach. Ćwiczenia w dwójkach (podskoki, skoki, przewroty)

 3. Praca na lekcji - szczególna obserwacja i ocena aktywności.
 4. Przygotowanie do lekcji (strój sportowy) - zezwalamy na 2-krotny brak stroju w semestrze; za trzecim i kolejnym razem - ocena niedostateczna. Uczniowie, którzy zawsze ćwiczą na lekcjach wychowania fizycznego, wykazali się 100% obecnością, oceniani są na koniec semestru bądź całego roku oceną przynajmniej dobrą, bez względu na poziom sprawności.
 5. Dyscyplina na lekcji - podporządkowanie się poleceniom nauczyciela, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!
 6. Wiadomości - sprawdzenie zdobytych wiadomości w działaniu praktycznym, prowadzenie rozgrzewki lub innego fragmentu lekcji, sędziowanie.
 7. Aktywność pozalekcyjna - premiowane oceną celującą jest uczestnictwo w zawodach międzyszkolnych jako reprezentant naszej szkoły.
 8. Stosunek do przedmiotu - wysiłek jaki uczeń włożył w to, by jego wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań były bardzo wysokie, premiowane są oceną bardzo dobrą.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • regularnie nosi strój sportowy,
 • bierze aktywny udział w lekcjach,
 • aktywnie udziela się w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie na wybitnym poziomie,
 • bierze aktywny udział w zawodach sportowych i imprezach sportowych organizowanych przez SKS, osiągając przy tym wysokie wyniki,
 • znacznie przewyższa sprawnością klasę,
 • jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
 • posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • regularnie nosi strój sportowy,
 • bierze aktywny udział w lekcjach,
 • uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wszystkie zaplanowane sprawdziany zalicza w terminie w stopniu bardzo dobrym,
 • bierze udział w imprezach sportowych organizowanych przez SKS i zawodach sportowych, osiągając dobre wyniki,
 • jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń,
 • posiada dobre nawyki higieniczno-zdrowotne

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • nieregularnie nosi strój sportowy,
 • wykazuje w wystarczającym stopniu aktywność na lekcji,
 • sprawdziany przewidziane przez nauczyciela zalicza w stopniu dobrym (zdarza się po terminie),
 • nie wykazuje rażących braków w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu,
 • posiada nawyki higieniczno-zdrowotne,
 • sporadycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • często nie nosi stroju sportowego,
 • wykazuje mierną aktywność na lekcji,
 • zaplanowane sprawdziany zalicza w stopniu podstawowym (zdarza się po terminie),
 • nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykazuje braki w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych,
 • wykazuje braki w postawie społecznej i stosunku do przedmiotu

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • bardzo często nie nosi stroju sportowego,
 • nie wykazuje aktywności na lekcji,
 • sprawdziany zalicza po terminie wyznaczonym przez nauczyciela w stopniu minimalnym,
 • nie wykazuje zainteresowania przedmiotem,
 • nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,
 • wykazuje duże braki w postawie społecznej,
 • wykazuje duże zaniedbania w zakresie podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych,
 • sporadycznie opuszcza lekcje (nieobecności nieusprawiedliwione)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • notorycznie nie nosi stroju sportowego,
 • bardzo często opuszcza lekcje (nieusprawiedliwione nieobecności, ucieczki),
 • bardzo często wykazuje brak aktywności na lekcji,
 • nie zalicza w terminie lub w ogóle nie zalicza sprawdzianów przewidzianych przez nauczyciela,
 • posiada lekceważący stosunek do przedmiotu,
 • wykazuje rażące braki w zakresie kultury osobistej i podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnychSzczegółowe kryteria oceny sprawdzianów z wychowania fizycznego dla klasy IV, V, VI szkoły podstawowej1. BIEG WYTRZYMAŁOŚCIOWY (w minutach)

Klasa Uczeń Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący
IV Dziewczęta do 3:55 3:54-3:24 3:23-3:05 3:04-2:44 2:43-2:23 od 2:22
Chłopcy do 5:38 5:37-5:17 5:16-4:53 4:52-4:18 4:17-3:56 od 3:35