Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz. 46).

Rozdział I
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  • dyrektora,
  • zastępców dyrektora.
 2. Dyrektor szkoły lub zastępcy przyjmują skargi i wnioski:
  • Dyrektor - w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00 i każdego dnia podczas obecności;
  • Zastępcy - podczas nieobecności dyrektora.
 3. Na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na szkolnej stronie internetowej (www.sp3.rogozno.pl) umieszczona jest informacja dotycząca terminu i czasu przyjmowania skarg i wniosków.
 4. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 5. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi.
 6. Wzór protokołu, o którym mowa w pkt. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 7. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 8. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 9. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego - anonimy.
 10. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  • liczba porządkowa,
  • data wpływu skargi/wniosku,
  • data rejestrowania skargi/wniosku,
  • adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  • informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  • termin załatwienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  • data załatwienia,
  • krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy.
 11. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

Rozdział II
Kwalifikowanie skarg i wniosków

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznani.
 4. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Imienny wykaz osób upoważnionych do rozpatrywania skarg/wniosków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:
  • oryginał skargi/wniosku,
  • notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  • materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  • odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  • inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 4. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  • oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  • wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  • faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
  • imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 5. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
 6. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2. Skargę/wniosek rozpatruje się:
  • do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny,
  • do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,
  • do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,
 3. Do siedmiu dni należy:
  • przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
  • przesłać skargę/wniosek do wnoszącego z odpowiednim wyjaśnieniem, jeżeli trudno jest ustalić właściwy organ lub gdy właściwy jest organ wymiaru sprawiedliwości,
  • przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów,
  • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodów tego przesunięcia,
  • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
  • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Procedura wchodzi w życie z dniem 30. 11. 2004 r.

Załącznik nr 1 - Protokół przyjęcia skargi ustnej
Załącznik nr 2 - Notatka służbowa postępowania wyjaśniającego