SPRAWDZIAN 2010


Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły
Jest opracowywany w oparciu o Podstawę programową kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie. Sprawdzian ma charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdza umiejętności w zakresie:
            czytania
            pisania
            rozumowania
            korzystania z informacji
            wykorzystywania wiedzy w praktyce
Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. Wynik jest opisany w skali punktowej (od 0 do 40).
Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Termin sprawdzianu: 8. kwietnia 2010 r.


Powinności ucznia:
       Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną oraz przybory do pisania i rysowania : pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem), ołówek przeznaczony wyłącznie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno wnosić na salę telefonów komórkowych.
       08 kwietnia 2008 r. uczeń zgłasza się w szkole o godz. 8.30
   -Sprawdza swoje dane na liście uczniów wywieszonej przed salą, zgłasza nauczycielom, gdy w danych są błędy
  -Po odczytaniu nazwiska z listy uczniów, zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez naklejoną na stoliku kartkę ze swoim imieniem, nazwiskiem, kodem i datą urodzenia
   -Gdy jest to podane w instrukcji, uczeń powinien zapisać w wyznaczonych miejscach na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi swój trzyznakowy kod i ośmiocyfrową datę urodzenia. W przypadku popełnienia błędu w kodowaniu należy przekreślić błędny zapis i obok napisać prawidłowe dane.
  -Należy również zamalować na karcie odpowiedzi te kwadraciki, które należą do wybranych przez ucznia odpowiedzi w zadaniach zamkniętych.
   -W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń ma obowiązek pracować samodzielnie, nie może przeszkadzać innym w pracy. W przypadku niesamodzielnej pracy lub przeszkadzania innym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian tego ucznia, unieważnia jego pracę i nakazuje mu opuszczenie sali. Przerwanie sprawdzianu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do sprawdzianu w danym terminie
   -Uczeń powinien pracować spokojnie, wybierać z namysłem odpowiedzi na zadania zamknięte, uważnie i czytelnie wpisywać odpowiedzi na zadania otwarte, unikać lekkomyślnych wpisów, nieprzemyślanych poprawek.
  -Na zakończenie swojej pracy uczeń powinien sprawdzić, czy wpisał na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi swój kod i datę urodzenia, zgłosić przez podniesienie ręki zakończenie pracy przed wyznaczonym czasem (przewodniczący pozwoli mu na opuszczenie sali), opuścić salę cicho i spokojnie.

Uczeń nie może:
       -Spóźnić się na sprawdzian
       -Wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych
       -Wnosić siatek i toreb z rzeczami osobistymi
       -Dokonywać wpisów na karcie odpowiedzi, gdy instrukcja tego nie przewiduje
       -Opuszczać sali egzaminacyjnej podczas sprawdzianu
       -Opuszczać wyznaczonego mu miejsca do czasu ukończenia pracy
       -Porozumiewać się z innymi zdającymi
       -Wypowiadać (nawet szeptem) uwag czy komentarzy
       -Zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Informacje dla rodziców:
       -Pisemne zastrzeżenia w sprawie naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzenia sprawdzianu rozpatruje dyrektor OKE (zastrzeżenia te trzeba zgłosić najpóźniej w dwa dni od daty sprawdzianu
       -Prace uczniów danej szkoły będą starannie ocenione przez zespół egzaminatorów z innych szkół. Nauczyciele ci zostali przeszkoleni przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Wszyscy egzaminatorzy oceniający prace uczniów będą stosować jednolite w całej Polsce kryteria oceniania. Wynik sprawdzianu ustali OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów
       -Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zostanie on przekazany do szkoły najpóźniej na 7 dni przed zakończeniem zajęć. Szczegółową informację o wyniku sprawdzianu wraz z komentarzem można będzie uzyskać także za pomocą internetowego systemu (www.oke.poznan.pl)
       -Wystawione przez OKE zaświadczenie o wyniku sprawdzianu uczeń odbiera w szkole.

Rady przed sprawdzianem
       Dużo czytaj - oprócz wiedzy nabędziesz sprawności gramatycznej i ortograficznej.
       Poćwicz wykonywanie działań pisemnych.
       Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.
      Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
      Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
       Zawsze próbuj rozwiązać zadanie nawet, jeśli wydaje się trudne.

Rady podczas sprawdzianu
       Czytaj uważnie polecenia.
       Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
       Czytaj uważnie, do końca i ze zrozumieniem.
       Odpowiadaj dokładnie na pytania.
       Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
       Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych.
       Działania matematyczne przelicz dwa razy.
       Zapisuj każde działanie - każdy punkt może się przydać.
       Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
       Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
       Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.

A przede wszystkim nie bój się sprawdzianu!

PROCEDURY