Kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów w Szkole Podstawowej nr 3 w RogoźnieJĘZYK POLSKI

Ogólne zasady oceniania uczniów klas IV-VI z języka polskiego

Do pobrania
Klasa IV

I. Ocena celująca
 • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
 • Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne.
 • Nie powiela cudzych pomysłów i poglądów.
 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach literackich i teatralnych w szkole i poza szkołą.
 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną i prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny (np. udział w akademiach, współpraca z gazetką szkolną, udział w imprezach artystycznych itp.).
 • Posiada ponadprzeciętne umiejętności z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie IV.

II. Ocena bardzo dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
 • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie czwartej formami wypowiedzi (opowiadanie, opis wyglądu przedmiotu i postaci, sprawozdanie z wycieczki, dialog, list do najbliższych).
 • Samodzielnie sporządza plan odtwórczy lektury i kompozycyjny własnej wypowiedzi.
 • Radzi sobie z układem graficznym wypowiedzi pisemnej - akapity.
 • Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przeczytanego tekstu.
 • Potrafi nazywać niektóre stany psychiczne i ich przejawy
 • Ma bogaty zasób słownictwa i umiejętnie posługuje się nim.
 • Samodzielnie i sprawnie posługuje się słownikiem ortograficznym.
 • Analizuje utwór poetycki, wskazując na epitety, porównania, wersy, rymy, osobę mówiącą w wierszu.
 • Bierze czynny udział w lekcji.
 • Płynnie czyta nowy tekst.
2. Fleksja i składnia
 • Rozróżnia biegle poznane w klasie IV części mowy.
 • Wskazuje różnicę między osobową a nieosobową (bezokoliczniki) formą czasownika.
 • Poprawnie stosuje formy liczby, osoby, rodzaju, czasu.
 • Rozróżnia czas przyszły złożony od czasu przyszłego prostego.
 • Biegle odmienia rzeczowniki przez przypadki i poprawnie stosuje w zdaniach, oddziela temat od końcówki.
 • Odmienia przymiotniki i zauważa zależność form przymiotnika od określanego rzeczownika.
 • Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie.
 • Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone.
 • Potrafi zbudować zdanie z podanych związków wyrazowych.
3. Fonetyka
 • Odróżnia głoskę od litery, spółgłoskę od samogłoski.
 • Określa spółgłoski.
 • Zna zasady akcentowania w języku polskim i poprawnie akcentuje.

III. Ocena dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowego przestankowania.
 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne.
 • W wypowiedziach próbuje oceniać zachowania bohaterów literackich oraz formułuje ogólne wnioski o utworach.
 • Poprawnie sporządza plan ramowy.
 • Potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym.
 • Potrafi wskazać w wierszu epitet, porównanie, rymy, wersy, strofy.
2. Fleksja i składnia
 • Rozróżnia części mowy poznane w klasie IV.
 • Poprawnie odmienia (stosuje w zdaniach) czasowniki i rzeczowniki.
 • Potrafi oddzielić temat od końcówki.
 • Poprawnie odmienia i stopniuje przymiotniki.
 • Umie wskazać w zdaniu podmiot i orzeczenie.
 • Układa zdania pojedyncze i złożone.
3. Fonetyka
 • Rozróżnia głoskę, literę, samogłoskę, spółgłoskę.
 • Określa spółgłoski.
 • Poprawnie dzieli wyrazy na sylaby.

IV. Ocena dostateczna

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.
 • Przy małej pomocy nauczyciela wypowiada się w szkolnych formach pisemnych.
 • Umie wymienić elementy świata przedstawionego.
 • Wskazuje epitety, porównania, wersy, strofy, rymy.
 • Odróżnia postacie i wydarzenia realistyczne od fantastycznych.
2. Fleksja i składnia
 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.
 • Odróżnia przyimek od innych części mowy.
 • Rozpoznaje rzeczownik w funkcji podmiotu i czasownik w roli orzeczenia.
 • Odmienia rzeczowniki przez przypadki.
 • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy, rodzaje.
 • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.
3. Fonetyka
 • Rozróżnia głoski, litery.
 • Przy małej pomocy nauczyciela określa spółgłoski.
 • Dzieli wyrazy na sylaby.

V. Ocena dopuszczająca

 • Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności.
 • Technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.
 • Błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w ich napisanie.
 • Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i wskazuje w tekście przyimek.
 • Odmienia rzeczowniki przez przypadki.
 • Wskazuje podmiot i orzeczenie.
 • Odmienia czasowniki przez osoby, liczby, czasy i rodzaje.
 • Wyróżnia głoski, litery i sylaby
 • Zna podstawowe zasady ortograficzne.

VI. Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi.
 • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania.
 • Wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.
 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.
 • Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.


Klasa V

I. Ocena celująca
 • Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia.
 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.
 • Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych.
 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (np. udział w akademiach, inscenizacje teatralne, współpraca ze szkolną gazetką, itd.), prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.
 • Posiada ponadprzeciętne umiejętności z zakresu kształcenia literackiego oraz nauki o języku przewidywane w programie nauczania w klasie V.
II. Ocena bardzo dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Wypowiedzi ustne i-pisemne ucznia są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
 • Doskonale potrafi posługiwać się poznanymi w klasie piątej formami wypowiedzi (sprawozdanie z wycieczki, spaceru, opis przedmiotu, wyglądu człowieka z elementami charakterystyki, list prywatny, zaproszenie).
 • Podejmuje próby charakterystyki postaci (na wyrazistych przykładach), np. pana Tomasza ("Katarynka"), Ernesta Nemeczka ("Chłopcy z Placu Broni"), Stasia Tarkowskiego ("W pustyni i w puszczy"), Kaliasa ("Uczniowie Spartakusa").
 • Samodzielnie sporządza notatki z czytanych lektur.
 • Bezbłędnie układa plan odtwórczy lektury, plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.
 • Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie, ocenę postępowania i poglądów bohaterów; pisanie opowiadania twórczego z elementami opisu, z dialogiem.
 • Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach.
 • Biegle posługuje się "Słownikiem ortograficznym" i "Słownikiem wyrazów bliskoznacznych".
 • Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni.
 • Analizuje utwór liryczny.
2. Fleksja i składnia
 • Wskazuje różnicę między formą osobową i nieosobową czasownika, między czasownikiem dokonanym i niedokonanym.
 • Określa znaczenie trybów czasownika, biegle odmienia czasownik w trybie rozkazującym i przypuszczającym.
 • Zna zasady pisowni cząstki "by" z czasownikami.
 • W odmianie rzeczownika przez przypadki wyróżnia temat oboczny, oboczności.
 • Określa rolę przyimków w zdaniu.
 • Wskazuje podobieństwa i różnice między przymiotnikiem i przysłówkiem.
 • Podaje poprawne formy liczebników.
 • Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady.
 • Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe i nazywa je.
 • Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia.
 • Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu.
 • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych.
3. Fonetyka
 • Wskazuje różnicę między samogłoską i spółgłoską.
 • Omawia zależność brzmienia głoski od ruchów i pozycji narządów mowy.
 • Podaje zasady akcentowania wyrazów w języku polskim oraz zasady wymawiania wyrazów bezakcentowych.

III. Ocena dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania.
 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowo - stylistyczne, logiczne i ortograficzne.
 • Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.
 • Podejmuje próby wypowiadanie się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze, opis postaci z elementami charakterystyki).
 • W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy zjawiska dotyczące języka, literatury oraz kultury.
 • Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, noweli.
 • Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury.
2. Fleksja i składnia
 • Określa formę gramatyczną czasowników.
 • Stosuje w zdaniu czasownik w formie osobowej i nieosobowej.
 • Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik.
 • Poprawnie odmienia czasowniki typu: umiem, rozumiem, idę.
 • Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego.
 • Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę.
 • Uzasadnia pisownię rzeczownika, dowołując się do odmiany.
 • W zdaniu wskazuje pisownię rzeczownika, odwołując się do odmiany
 • W zdaniu wskazuje przyimki i wyrażenia przyimkowe, nazywa ich rolę w zdaniu.
 • Tworzy przysłówki od przymiotników, stosuje je w zdaniach i określa ich rolę.
 • Określa formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem.
 • Zastępuje słowem liczebniki podane cyfrą i odwrotnie.
 • Stosuje w zdaniu liczebnik w odpowiednim przypadku.
 • Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.
 • Podaje przykład współrzędnego i podrzędnego zespołu składniowego.
 • Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).
 • Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.
 • Układa zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie.
3. Fonetyka
 • Określa cechy głoski.
 • Rozpoznaje wyrazy bezakcentowe.
 • Poprawnie akcentuje wyrazy na trzeciej i czwartej sylabie od końca.

IV. Ocena dostateczna

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, precyzyjnego stosowania poznanego słownictwa i ortografii.
 • W miarę samodzielnie wypowiada się w szkolnych formach pisemnych (opowiadanie odtwórcze, z dialogiem, opis przedmiotu i postaci, sprawozdanie, list, zaproszenie).
 • Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.
 • Ma świadomość mechanizmów popełnianych błędów i potrafi je poprawiać przy pomocy nauczyciela.
 • Umie wymienić elementy świata przedstawionego (miejsce i czas akcji, bohaterów, wydarzenia).
 • Odróżnia zdarzenia, postacie fantastyczne od realistycznych.
 • W utworze lirycznym wskazuje epitety porównania, przenośnie.
2. Fleksja i składnia
 • Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie bezosobowej i odwrotnie.
 • Rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane.
 • Odmienia czasownik we wszystkich trybach (prostsze przykłady).
 • Nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają.
 • Odmienia przez przypadki rzeczownik o prostej odmianie.
 • Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.
 • Odróżnia przyimek od innych części mowy.
 • Rozpoznaje czasownik w roli orzeczenia i określenia czasownika.
 • Odmienia przymiotnik przez przypadki.
 • Łączy przymiotnik z rzeczownikiem, odmienia je, określa przypadek, liczbę i rodzaj.
 • Rozpoznaje w zdaniu liczebnik.
 • Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań.
 • Łączy w zespoły składniowe wyrazy tworzące zdanie.
 • Wpisuje zdanie w podany wykres.
 • Podane zdania dzieli na pojedyncze i złożone.
 • Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone
3. Fonetyka
 • Dzieli wyraz na głoski.
 • Odróżnia samogłoski od spółgłosek.
 • Rozróżnia rodzaje głosek.
 • Dzieli wyraz na sylaby.
 • Poprawnie akcentuje wyrazy na drugiej sylabie od końca.

V. Ocena dopuszczająca

 • Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.
 • Jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.
 • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.
 • Błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.
 • Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.
 • Rozróżnia części mowy.
 • Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia.
 • Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki.
 • Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy, tryby.
 • Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego.
 • Wyróżnia głoski, litery i sylaby w podanym wyrazie.
 • Poprawnie pisze wyrazy poznane na lekcjach ortografii (65-50%) oraz zna podstawowe zasady ortograficzne.

VI. Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii w zakresie redagowania poznanych form wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową w klasie piątej.
 • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym.
 • Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.
 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych.
 • Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.


Klasa VI

I. Ocena celująca
 • Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.
 • Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne, cechują się dojrzałością myślenia.
 • Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości.
 • Bierze udział w konkursach literackich, ortograficznych, osiąga w nich sukcesy.
 • Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach szkolnych, prezentuje wysoki poziom merytoryczny oraz artystyczny.
II. Ocena bardzo dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno-językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym.
 • Potrafi samodzielnie wnioskować, myśleć logicznie.
 • Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.
 • Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.
 • Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.
 • Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.
 • Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania.
 • W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.
 • Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji.
 • Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, rodzaje powieści, dramat).
 • Dokonuje samodzielnie analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnić tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.
 • Pisze prace bezbłędne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.

2. Fleksja i składnia
 • Potrafi wyjaśnić od czego zależą formy odmiany rzeczownika.
 • Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcje, w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych.
 • Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie "nie" z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.
 • Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego typu liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone.
 • Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).
 • Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.
 • Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki i dopełnienia.
 • Wyróżnia w zdaniu związki zgody rządu, przynależności; wskazuje zasady ich tworzenia.
 • Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, rysuje ich wykresy.

3. Słowotwórstwo
 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodzących od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.
 • Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.
 • Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.
 • Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.

III. Ocena dobra

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania - jego wypowiedzi ustne i pisemne mogą zawierać jedynie nieliczne błędy językowe.
 • Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową: opowiadanie twórcze z dialogiem, elementami opisu; list literacki, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.
 • Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.
 • Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.
 • Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu.
 • Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów.

2. Fleksja i składnia:
 • Wymienia rodzaje zaimków.
 • Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia.
 • Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie.
 • Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony.
 • Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu.
 • Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.
 • Tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności.
 • Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie.

3. Słowotwórstwo:
 • Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.
 • Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.
 • Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika.
 • Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

IV. Ocena dostateczna

1. Kształcenie literackie i językowe:
 • W wypowiedziach ustnych i pisemnych na ogół przestrzega zasad poprawnościowych w zakresie budowy zdań, stosowania poznanego słownictwa i ortografii.
 • W miarę samodzielnie posługuje się następującymi formami wypowiedzi: opowiadanie, opowiadanie z dialogiem, streszczenie, opis, sprawozdanie, charakterystyka postaci, list, zaproszenie, telegram.
 • Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.
 • Zna przewidziane programem gatunki literackie.
 • Umie wyróżnić podstawowe elementy świata przedstawionego.
 • Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.
 • Poprawia popełnione błędy językowe przy pomocy nauczyciela, gromadzi słownictwo na zadany temat.

2. Fleksja i składnia:
 • Wyróżnia w tekście czasowniki w formie osobowej i nieosobowej; określa formę fleksyjną czasowników.
 • Określa funkcję czasowników w zdaniu.
 • Odmienia podane rzeczowniki przez przypadki, oddziela temat od końcówki, wskazuje tematy oboczne.
 • Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.
 • Stopniuje przymiotniki.
 • Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.
 • Porównując orzeczenie czasownikowe z imiennym wskazuje na różnice między zdaniem i równoważnikiem zdania.
 • Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.
 • Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.
 • Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).
 • Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.
 • Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

V. Ocena dopuszczająca

 • Wiedza i umiejętności ucznia pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności.
 • Technika czytania przez ucznia pozwala na zrozumienie tekstu.
 • Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.
 • W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekraczają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.
 • Stopień opanowania przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych, o niewielkim zakresie trudności samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.
 • Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).
 • Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.
 • Łączy wyrazy w zespoły składniowe.
 • Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych.
 • Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.
 • Nazywa typy formantów.
 • Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

VI. Ocena niedostateczna

 • Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji i składni, słownictwa, frazeologii i redagowania wypowiedzi oraz elementarnych wiadomości z zakresu budowy i analizy utworu literackiego, przewidzianych podstawą programową.
 • Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania w stopniu zadowalającym.
 • Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym.
 • W wypowiedziach pisemnych nie przestrzega reguł ortograficznych, językowych, stylistycznych, logicznych.
 • Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.