Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego

 2. Poczty sztandarowe

 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 4. Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

 5. Aktualności z naszej działalności!

 6. Aż miło popatrzeć...Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Sara Frankiewicz
Za-ca przewodniczącej Julia Strzelecka
Sekretarz Marta Szydłowska
Kronikarz Maria Hibental
Skarbnik Michaela Babicz
Rzecznik ds. uczniów klas I-VIII Michał Gramza
Przewodnicząca gabinetu ds. gospodarczych Małgorzata Wierzbińska
Przewodniczący gabinetu ds. rozrywki Jacek Pilarski
Przewodniczący gabinetu ds. nauki Bartosz Krzyśka

Opiekun: mgr Agata Pasternak


POCZET SZTANDAROWY PAŃSTWOWY


CHORĄŻY

Wojtusik Jakub kl. 8b

PRZYBOCZNA

Michaela Babicz kl. 8d

PRZYBOCZNA

Małgorzata Wierzbińska kl. 8d

POCZET SZTANDAROWY SZKOLNY

CHORĄŻY

Gramza Michał kl. 8d

PRZYBOCZNA

Kufera Katarzyna kl. 8c

PRZYBOCZNA

Strzelecka Julia kl.8c


POCZET REZERWOWY

CHORĄŻY

Dąbrowski Dominik kl. 8b Frankowski Jakub kl. 8c

PRZYBOCZNE

Abraham Aleksandra kl.8b
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
IM. POWSTAŃCÓWWIELKOPOLSKICH W ROGOŹNIE


PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. - art.55
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie
3. Konwencja Praw Dziecka
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

REGULAMIN ZAWIERA:

1. Postanowienia ogólne.
2. Cele Samorządu Uczniowskiego.
3. Zadania Samorządu Uczniowskiego.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego.
5. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.
6. Zadania organów Samorządu Uczniowskiego.
7. Fundusze Samorządu Uczniowskiego.
8. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
9. Ordynacja wyborcza.
10. Przepisy końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej ,,Samorządem''.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

§ 4

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 5
Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1.Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2.Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3.Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4.Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5.Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6.Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

7. Uczestnictwo w samodzielnym rozwiązywaniu problemów dotyczących zasad współżycia w środowisku, kształtowaniu umiejętności działań zespołowych, integrujących społeczność szkolną.

8. Wdrażanie zasad demokracji w życiu szkoły.

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 6
Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno - krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3. Reprezentowanie społeczności szkolnej na uroczystościach państwowych (poczty sztandarowe).

4. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

5. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie społeczności szkolnej do udziału w pracach na rzecz środowiska.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

7. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.

8. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

9. Dysponowanie, w porozumieniu z Opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu Uczniowskiego.

10. Rozstrzyganie sporów między uczniami.

11. Informowanie całej społeczności szkolnej o swoich opiniach, problemach i działaniach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, godziny wychowawcze, apele).

12. Kształtowanie współodpowiedzialności za budynek i sprzęt szkolny.

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§7
Organami Samorządu są:
1. Zebranie wszystkich uczniów szkoły (walne)
2. Przewodniczący Samorządu
3. Rada Samorządu Uczniowskiego
4. Zarząd Rady
5. Komisje stałe i doraźne
6. Rady Klasowe Samorządów

§ 8

Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
§ 9

W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

1. przewodniczący
2. zastępca przewodniczącego
3. skarbnik
4. sekretarz

§ 10

Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w terminie do 20 września.
§ 11

W skład Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie:

1. Zarządu Samorządu
2. sekcji organizacyjnych
3. pocztów sztandarowych
4. Rady Samorządów Klasowych.

§12

W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

1. przewodniczący
2. zastępca
3. rzecznik d/s uczniów klas młodszych I - III
4. rzecznik d/s uczniów klas starszych IV - VI
5. sekretarz
6. kronikarz
7. skarbnik
8. przewodniczący gabinetu do spraw nauki
9. przewodniczący gabinetu do spraw dyżurów
10. przewodniczący gabinetu do spraw rozrywki

§ 13

1. Wybór pocztów sztandarowych dokonywany jest przez Dyrektora szkoły w pierwszym tygodniu czerwca.

2. Kandydat do pocztu sztandarowego powinien:

1) posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania
2) osiągać bardzo dobre wyniki nauczania (średnia ocen co najmniej 4,75)
3) posiadać reprezentacyjną sylwetkę.

3. Do pocztów sztandarowych kandydują uczniowie klas V, wytypowani wcześniej przez wychowawcę i uczniów swojej klasy.

4. Spośród kandydatów wybiera się 2 chorążych i 4 przyboczne.

§ 14

Rada SU wybierana jest przez uczniów klas III - V w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków Samorządu.
§ 15

Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

§ 16

W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego członków.

§ 17

Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

§ 18

Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok pracy.
§ 19

1. Dokumentację Samorządu tworzą:

1) Regulamin Samorządu
2) plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny
3) księga kasowa prowadzona przez skarbnika SU
4) kronika Samorządu prowadzona przez kronikarza SU
5) sprawozdania, protokoły i uchwały sporządzane przez sekretarza SU

2. Protokoły i sprawozdania powinny być podpisane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i przez dwóch przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego.

3. Po zakończeniu kadencji Samorządu Uczniowskiego księga przychodów i wydatków oraz księga protokołów przechowywane są w sekretariacie szkoły.

4. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora Szkoły.

§ 20

1. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2. Walne zgromadzenie uczniów w toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień Regulaminu SU.

3. Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może dokonać Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

§ 21

Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 22

Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły w zależności od potrzeb.

§ 23

Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

V. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 24

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1.Prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami.

2.Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3.Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.

5.Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6.Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.

7. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

8. Prawo do zgłaszania propozycji do Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i Statutu Szkoły.

9. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

10. Prawo opiniowania pracy nauczycieli (na prośbę Dyrektora Szkoły).

VI. ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 25

1. Organy Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swojej działalności na walnym zebraniu uczniów.

2. Walne zebranie uczniów zwoływane jest na wniosek:

1) co najmniej 1/5 uczniów szkoły,
2) Przewodniczącego Samorządu,
3) Rady Samorządu.

3. Walne zebranie powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. Prawo do udziału w walnym zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły.

5. Walne zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

6. Do kompetencji walnego zebrania należy:

1) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu, wyrażanie swojej opinii o pracy samorządu, przewodniczącego, komisji.
2) prawo odwołania organów samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wykonują powierzonych im zadań.
3) wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu.
4) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

7. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

1) reprezentuje Samorząd wobec Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej
2) kieruje pracą Samorządu
3) organizuje współdziałanie SU z Samorządami Klasowymi
4) przewodniczy walnemu zebraniu uczniów.

8. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1) zwołuje walne zebranie uczniów
2) opracowuje i przedstawia projekt programu prac Samorządu
3) jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów, a bezpośrednim walnego zgromadzenia, wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej
4) Radzie Samorządu podlegają przewodniczący klas
5) Rada Samorządu ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły
6) zebrania Rady SU zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7) uchwały Rady Samorządu, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego:

1) opracowuje program prac Samorządu
2) reprezentuje opinie uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców - rzecznik d/s uczniów klas starszych IV - VI.
3) prowadzi bieżącą dokumentację prac Rady Samorządu - sekretarz.

10. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego :

1) stoi na czele Zarządu Rady SU
2) realizuje program prac Samorządu
3) kieruje pracami komisji
4) kontaktuje się z przewodniczącymi klas 5) reprezentuje społeczność uczniowską wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły.

11. Zastępca przewodniczącego Rady Zarządu SU wspomaga przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji.

12. Rzecznik d/s uczniów klas młodszych I - III:

1) przedstawia problemy młodszych kolegów na forum Rady Samorządu
2) wspomaga klasy młodsze w organizowaniu imprez szkolnych.

13. Rzecznik d/s uczniów klas starszych IV - VI:

1) reprezentuje razem z przewodniczącym uczniów wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły
2) wyznacza w klasach łączników, którzy stanowią jego gabinet.

14. Sekretarz jako członek Zarządu SU:

1) prowadzi dokumentację Samorządu
2) prowadzi (wraz ze swoim gabinetem) tablicę prac Samorządu.

15. Kronikarz prowadzi kronikę Samorządu Uczniowskiego.

16. Skarbnik prowadzi księgę kasową Samorządu Uczniowskiego.

17. Samorząd pracuje w sekcjach:

1) Sekcja Rozrywki odpowiadająca za organizację imprez Samorządu Uczniowskiego.

2) Sekcja Porządkowa odpowiadająca za sprawny ich przebieg.

3) Sekcja Naukowa odpowiada za organizację konkursów, zawodów, akcji charytatywnych oraz aktualizacje informacji na tablicy ogłoszeń.

4) Zadania sekcji opracowuje się na ogólnym zebraniu członków zarządów klas, na zebraniu tym wybierani są też liderzy poszczególnych sekcji.

VII. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 26

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszy jest Zarząd w porozumieniu z Opiekunem.

2. Fundusze Samorządu mogą być tworzone:

1) z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez

2) z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych

3) ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

3. Samorząd Uczniowski może zwrócić się do Rady Rodziców o pomoc finansową w zakupie nagród w organizowanych konkursach i nagród dla uczniów wyróżniających się w pracy Samorządu Uczniowskiego oraz w organizowaniu imprez szkolnych.

4. Środki finansowe nie wykorzystane w danej kadencji są przekazywane kolejnemu Zarządowi SU.

VIII. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 27
1. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybrany przez uczniów w tajnym, powszechnym głosowaniu, przed zakończeniem roku szkolnego poprzedzającego kadencję Samorządu.

2. Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1) Udzielanie pomocy SU w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
2) Sprawowanie opieki nad pocztami sztandarowymi szkoły.
3) Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
4) Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
5) Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
6) Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU (po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego).
7) Nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych SU.
8) Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.

3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

1) Odpowiada za prowadzenie księgi protokołów ze wszystkich zebrań Samorządu Uczniowskiego oraz ze wszystkich imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
2) Prowadzi księgę przychodów i wydatków.
3) Raz na rok przygotowuje sprawozdanie finansowe i dołącza je do sprawozdania z działalności za dany rok szkolny.

IX. ORDYNACJA WYBORCZA

§ 28

1. Wybory Rady Samorządu przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 10 osób wybranych w jawnym głosowaniu spośród uczniów klas szóstych.

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy:

      1) Przyjęcie zgłoszeń od kandydatów.
      2) Przygotowanie wyborów.
      3) Przeprowadzenie wyborów.
      4) Sporządzenie protokółu.
      5) Ogłoszenie wyników wyborów (w ciągu 24 godzin od ich zakończenia)

3. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwają tzw. ,,mężowie zaufania'' w ilości 3 osób wybrani w głosowaniu jawnym, którzy nie mogą kandydować do władz Samorządu.

4. Wybory do Rady SU są: powszechne (każdy uczeń ma prawo udziału w głosowaniu), równe (każdy uczeń ma trzy głosy), bezpośrednie (każdy głosuje osobiście), tajne (wybór jest anonimowy) i odbywają się w pierwszym tygodniu czerwca.

5.W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III - VI .

6. Do Rady SU kandydują uczniowie klas V, wytypowani wcześniej przez uczniów klas III - VI (zgłoszenia od 25 do 30 kwietnia bieżącego roku szkolnego).

7. Kandydaci zbierają na liście podpisy osób popierających ich zgłoszenie spośród uczniów klas III - VI w ilości 30 podpisów, listę z podpisami przekazują komisji wyborczej.

8. Każdy uczeń klas III - VI może złożyć maksymalnie dwa podpisy na listach uczniów kandydujących do Rady SU.

9. Kandydat do Rady SU powinien:

      1) być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym
      2) umieć współpracować w grupie
      3) umieć podejmować decyzje, negocjacje
      4) chętnie działać na rzecz uczniów
      5) posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania
      6) nie mieć problemów w nauce.

10.Wybory poprzedza czterotygodniowa kampania wyborcza, podczas której:

      1) kandydaci na gazetce ściennej SU przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie,
      2) organizują mitingi, apele, zachęcają do wyborów poprzez ulotki, plakaty,
      3) na spotkaniach z wyborcami przedstawiają swoje programy wyborcze.

11. Kampania trwa do dnia wyborów.

12. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się alfabetycznie.

13. Karty wrzucane są do urny wyborczej.

14. Każdy głosujący uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na Opiekuna SU i nie więcej niż trzech głosów na kandydatów do Rady SU stawiając przy ich nazwiskach znak X - głos ważny.

15. W skład Rady SU wchodzi 10-ciu kandydatów z największą ilością głosów i 6- ciu uczniów wybranych do pocztów sztandarowych.

16. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy rady ( zarząd, przewodniczącego - tajnie, skarbnika, sekretarza i komisje - jawnie).

17. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.

18. Kandydatami na Opiekuna SU są wszyscy przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie z wyłączeniem tych, którzy mają prawo do przerwy w kandydowaniu /po każdej kadencji Samorządu Uczniowskiego nauczyciel- opiekun ma prawo odmówić udziału w wyborach przez dwa kolejne lata/.

19. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok szkolny - od 01 września do 31 sierpnia.

20. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.

X. Przepisy końcowe

§ 29

1. Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna powinna:

1) udzielać pomocy w całokształcie działalności Samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły

2) zapoznać SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów oraz informować ich o aktualnych sprawach wychowawczych
i problemach szkoły

3) zapewnić warunki materialne i organizacyjne niezbędne do działalności Samorządów

4) wysłuchiwać i wykorzystywać opinie uczniów oraz informować ich o zajętym przez władze szkolne stanowisku

5) czuwać nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły

6) zapewnić koordynację działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

2. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli działalności Samorządu Uczniowskiego, w tym wydatkowania środków finansowych.

4. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

5. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

7. Samorząd Uczniowski w uzgodnieniu z organami szkoły tworzy Kodeks Ucznia stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Każdy uczeń szkoły zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w Kodeksie Ucznia.

9. Wszystkie nie ujęte w Regulaminie sprawy rozstrzyga ostatecznie Dyrektor Szkoły.

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Lp. Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji
I. Organizacja pracy samorządu 1. Przydział czynności funkcyjnych. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wrzesień
cały rok
2. Podział na sekcje.
3. Zapoznanie z regulaminem samorządu.
4. Organizowanie zebrań członków samorządu.
5. Udział samorządów klasowych w wyborach do Samorządu Uczniowskiego. Sekacja ds. nauki
6. Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą.
7. Prowadzenie Kroniki samorządu Uczniowskiego. Kronikarze
8. Zagospodarowanie gazetki ściennej ze stałymi kącikami:
- "Gratulujemy, Dziękujemy, Krytykujemy",
- "Z życia szkoły",
- "Zastanów się może warto!"
- "Kartka z kalendarza!".
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
9. Opieka nad pomnikiem patrona. Sekcja sanitarna i gospodarcza
II. Zadania dotyczące organizowania życia i pracy szkoły. 1. Organizowanie dyskotek szkolnych Opiekun Samorządu Uczniowskiego cały rok
2. Przekazywanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji:
- Dnia Edukacji Narodowej,
- Bożego Narodzenia,
- Dnia Kobiet,
- Świąt Wielkiej Nocy.
Sekcja kultury i rozrywki październik
grudzień
marzec
kwiecień
3. Udział w uroczystości ślubowania pierwszoklasistów. Przewodnicząca październik
4. Włączenie się do zadań wynikających z programu "Bezpieczna Szkoła - bezpieczne dziecko". Sekcja gospodarcza cały rok
5. Akcje na rzecz ochrony środowiska:
- zbiórka baterii,
- udział w akcjach ekologicznych:
- "Raban - segregujemy odpady",
- "Ratujemy kasztanowce",
- "Dokarmiamy zwierzęta",
- "Sadzenie lasu",
- "Sprzątanie świata".
6. Pomoc w zorganizowaniu Andrzejek w szkole.
7. Mikołajki - słodycze i życzenia dla uczniów.
III. Współpraca ze środowiskiem 1. Włączenie się do Obchodów Dnia Ziemi - porządkowanie terenu wokół szkoły i terenu miasta. Sekcja sanitarna i gospodarcza wrzesień
kwiecień
2. Włączenie się do akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sekcja ds. nauki styczeń
cały rok
Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
Aktualności z naszej działalności!

 • Organizujemy imprezki i imprezy szkolne:
  są dyskoteki z różnych okazji np. karnawału, przyjścia wiosny, czy też Międzynarodowego Dnia Dziecka; był Mikołaj ze słodyczami i rózgami, i wysyłaliśmy walentynki Pocztą Walentynkową. • W tym roku w pierwszym dniu wiosny zawitali do naszej szkoły Posłańcy Wiosny z telegramem i niespodziankami. Ów telegram był od Wiosny, która w tym roku dość długo zwlekała z pojawieniem się. Nakazała nam wypędzić srogą zimę wszelkimi możliwymi sposobami. Każda klasa udekorowała bardzo wiosenne drzwi od swoich klas, a co odważniejsi również się przebrali. Posłańcy Wiosny chodzili po klasach oglądając wiosenne dekoracje i obdarowując uczniów słodyczami. Nie omieszkali wstąpić do gabinetów pań dyrektor i pokoju nauczycielskiego gdzie piękne panie nauczycielki otrzymały piękne kwiaty - symbole nadchodzącej wiosny.
 • Po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy Wybory Miss i Mistera naszej szkoły. Cała szkoła była podekscytowana, każdy oddawał swój głos na dziewczynę i chłopaka, którzy powinni zdobyć ten zaszczytny tytuł. Finał wyborów odbył się na Festynie Rodzinnym. Finałowe trójki odpowiadały na mniej lub bardziej skomplikowane pytania Jury składającego się z przedstawicieli klas I-III. Nagrodami były symboliczne statuetki oraz desery lodowe w szkolnej kawiarence klasy 6e. Wybory okazały się udane.

 • Jesteśmy z przyrodą za pan brat,
  wspomagamy zbiórkę baterii w naszej szkole, sprzątamy świat, ratujemy aleję kasztanową przed szkodnikami.
  Z okazji Światowego Dnia Ziemi pomagaliśmy w sprzątaniu okolic Rogoźna, bo zawsze chętnie wspomagamy "zielone akcje".
 • To już stało się tradycją, bo również i w tym roku pomagaliśmy lokalnemu Kołu Łowieckiemu w oczyszczaniu Alei Kasztanowej ze szkodników, które skutecznie niszczą nasze piękne okazy przyrody. Mamy nadzieję, że nasza akcja nie pójdzie na marne! • Wielkie serce też mamy,
  bo akcje charytatywne wspomagamy, cegiełki sprzedajemy i zbiórki pieniędzy organizujemy.
 • Sprzedaliśmy wiele cegiełek tym roku, ale za nasz największy sukces uważamy zorganizowanie akcji, której celem było zebranie funduszy dla ofiar tsunami w Azji. W prawdzie była to kropla w morzu potrzeb, ale przecież jedna kropla może przynieść ulgę spragnionemu.
 • Rok naszej pracy dobiegł już do końca. Nasi następcy już zostali wybrani, mamy nadzieje, że praca w SU będzie dla Nich tak samo przyjemna jak dla nas. Życzymy im owocnej pracy w przyszłym roku. A naszym kolegom i koleżankom, oraz wszystkim nauczycielom życzymy słonecznych i udanych wakacji.

Aż miło popatrzeć...