EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

             Szczegółowy opis osiągnięć uczniów pierwszego etapu edukacyjnego ocenianych na bieżąco przez nauczyciela w sześciostopniowej skali cyfrowej (od 1 do 6) przyjętej przez zespół nauczycieli klas I-III i jednolity dla każdego poziomu.KLASY I - III


Kryteria ocen
Osiągnięty poziom - ocena
EDUKACJA POLONISTYCZNA
CZYTANIE
 • z przygotowaniem
 • bez przygotowania
 • ze zrozumieniem
 • czytanie książek i czasopism


 • 6 - bezbłędnie, płynnie, z odpowiednią intonacją
 • 5 - bezbłędnie, płynnie
 • 4 - z drobnymi błędami
 • 3 - popełnia wiele błędów
 • 2 - przy dużej pomocy nauczyciela
 • 1 - nie potrafi czytać
MÓWIENIE
 • odpowiedzi na pytania
 • uporządkowane wypowiedzi
 • opowiadanie
 • teksty z pamięci
 • słuchanie wypowiedzi innych


 • 6 - wielozdaniowo i wyczerpująco
 • 5 - samodzielnie i poprawnie
 • 4 - z drobnymi błędami
 • 3 - popełnia wiele błędów
 • 2 - wypowiada się z pomocą nauczyciela
 • 1 - nie wypowiada się
PISANIE
 • przepisywanie
  - kształt pisma
  - poprawność
 • pisanie z pamięci
 • pisanie ze słuchu
 • samodzielne wypowiedzi pisemne


 • 6 - bezbłędnie i bardzo starannie
 • 5 - bezbłędnie
 • 4 - z drobnymi błędami
 • 3 - popełnia wiele błędów
 • 2 - rzadko pisze poprawnie
 • 1 - nie pisze samodzielnie
GRAMATYKA I ORTOGRAFIA

 • 6 - wykracza ponad poziom wprowadzonych zasad
 • 5 - zna i stosuje wprowadzone zasady
 • 4 - zna lecz popełnia drobne błędy
 • 3 - zna lecz popełnia wiele błędów
 • 2 - stosuje tylko z pomocą nauczyciela
 • 1 - nie zna i nie stosuje
EDUKACJA MATEMATYCZNA

Klasa I - w zakresie 10 (I semestr), w zakresie 20 (II semestr)
Klasa II - w zakresie 100
Klasa III - w zakresie 1000

 • zbiory
 • dodawanie i odejmowanie
 • mnożenie i dzielenie
 • wiadomoPci praktyczne
 • rachunek pamięciowy
 • zadania tekstowe
  - układanie zadań tekstowych
  - rozwiązywanie zadań tekstowych

 • 6 - wykonuje zadania ponadprogramowe
 • 5 - wykonuje bezbłędnie
 • 4 - wykonuje z drobnymi błędami
 • 3 - wykonuje z pomoca nauczyciela
 • 2 - wykonuje tylko niektóre podstawowe zadania
 • 1 - nie potrafi wykonać
EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

 • środowisko społeczne
  - rodzina, dom, klasa, szkoła
 • środowisko geograficzne i historyczne
  - nasza miejscowość, kraj, Europa
 • środowisko przyrodnicze
  - zjawiska przyrodnicze, świat roślin i zwierząt
 • wychowanie zdrowotne
  - dziecko - jego ciało, zdrowie i rozwój
 • wychowanie komunikacyjne
  - ruch drogowy i bezpieczeństwo
 • 6 - wykracza wiadomościami i umiejętnościami poza program
 • 5 - orientuje się bardzo dobrze
 • 4 - orientuje się dobrze
 • 3 - opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności
 • 2 - opanował nieliczne wiadomości i umiejętności
 • 1 - nie opanował
EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA

 • wyrażanie na płaszczyźnie i w bryle wizualnych cech ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk
 • posługiwanie się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego - (plama, kreska, bryła)
 • posługiwanie się podstawowymi narzędziami i materiałami
 • organizowanie warsztatu własnej pracy
 • 6 - tworzy oryginalne, estetyczne prace
 • 5 - wykonuje prawidłowo, estetycznie
 • 4 - wykonuje prawidłowo
 • 3 - wykonuje prawidłowo z pomocą nauczyciela
 • 2 - wykonuje nieprawidłowo i nieeststycznie
 • 1 - nie wykonuje
EDUKACJA MUZYCZNO - RUCHOWA

 • śpiew
 • ćwiczenia rytmiczne
 • wiadomości z teorii muzyki
 • lekkoatletyka
 • gimnastyka
 • gry zespołowe
 • 6 - wykazuje szczególne zdolności muzyczne lub ruchowe
 • 5 - wykonuje bezbłędnie
 • 4 - wykonuje z drobnymi błędami
 • 3 - wykonuje czasami z pomocą nauczyciela
 • 2 - wykonuje tylko z pomocą nauczyciela
 • 1 - nie potrafi wykonać