INFORMATYKAKryteria oceniania z przedmiotu informatyka w szkole podstawowej w klasie V i VI

Do pobrania


OGÓLNE ZASADY OCENIANIA


OCENA: CELUJĄCY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

-wykonać zadania na ocenę bardzo dobrą;
-zastosować poznane treści programowe w sytuacjach trudniejszych;
-przygotować dodatkowe informacje na zajęcia.

2. Uczeń w czasie zajęć wykazuje postawę pełnego zaangażowania, jest pilny, pomaga innym w pracy, motywuje innych uczestników zajęć do pokonywania trudności.

3. Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela bierze udział w konkursach informatycznych; korzysta z różnych źródeł w zdobywaniu wiedzy, wykorzystuje umiejętności informatyczne na innych lekcjach.


OCENA: BARDZO DOBRY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

-wykonać zlecone prace na komputerze;
-zawsze skończyć rozpoczętą pracę.

2. Uczeń jest aktywny na lekcji, chętnie pracuje; jest systematyczny; zawsze przygotowany do zajęć.

3. Uczeń opanował wszystkie wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę.


OCENA: DOBRY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

-wykonać większość zadań na lekcji.

2. Uczeń jest zaangażowany w czasie wykonywania zadań; przeważnie kończy rozpoczęte na lekcji zadania.

3. Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; czasami korzysta z pomocy nauczyciela.


OCENA: DOSTATECZNY

1. Uczeń potrafi samodzielnie:

-wykonać proste zadania za pomocą komputera.

2. Uczeń pracuje nie zawsze systematycznie; nie wykorzystuje swoich możliwości; nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

3. Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania; wymaga pomocy nauczyciela w większości podejmowanych działań.

OCENA: DOPUSZCZAJĄCY

1. Uczeń nie potrafi samodzielnie:
-wykonać zadania na komputerze.

2. Uczeń pracuje niechętnie i niesystematycznie; wykazuje niewielkie zainteresowanie przedmiotem.

3. Uczniowi brak chęci do pogłębiania wiedzy; wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań.


OCENA: NIEDOSTATECZNY

1. Uczeń nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń wymagających stosowania podstawowych umiejętności.
2. Uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania przedmiotem; bierze bierny udział w zajęciach.
3. Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej.


METODY POMIARU DYDAKTYCZNEGO:

1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji.
Ocenie podlega:
-stopień samodzielności wykonywania zadania;
-końcowe efekty pracy;
-stopień zaangażowania podczas wykonywania zadania.

2. Odpowiedzi ustne.
Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów informatycznych: najczęściej odpowiedź ustna związana jest wypowiedziami uczniów w trakcie dyskusji i pracy przy komputerze.

3. Odpowiedzi pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy)
Ocenie podlega:
-wiedza bieżąca (kartkówki);
-wiadomości i umiejętności zdobyte po zakończeniu nauki z poszczególnych działów tematycznych.


4. Aktywność podczas pracy na lekcji.
Ocenie podlega:
-aktywność ucznia w czasie zajęć;
-stopień zaangażowania podczas wykonywania zajęć;
-zainteresowanie tematem lekcji;
-przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji (na ocenę celującą).


5. Samodzielne prace uczniów.
Ocenie podlega:
-stopień opanowania umiejętności posługiwania się danym programem;
-stosowanie typowych rozwiązań;
-dokładność i estetyka wykonania zadania.

6. Prace domowe.
Ocenie podlega:
-umiejętność gromadzenia i wyszukiwania odpowiednich informacji z różnych źródeł